Privacyverklaring

Algemeen

Dans en Turnvereniging Antverpia vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dans en Turnvereniging Antverpia vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door onze Vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, aangeboden door onze vereniging
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid
 • het afsluiten van een ongevallenverzekering

Welke gegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • identificatiegegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer; rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum

Wij houden ons het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen niet-gericht beeldmateriaal te maken en dit louter te gebruiken voor niet-commerciële en interne aangelegenheden.  De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • de verzekeringsmaatschappij voor het afsluiten van de ledenverzekering
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
 • het verzorgen van de IT-infrastructuur (IT netwerk)
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Dans en Turnvereniging Antverpia vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Onze vereniging verbindt zich er toe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

 • Alle personen die namens onze vereniging van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren gebruikersnaam en wachtwoordbeleid
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je direct contact met ons te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat, 35
1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

Dans en Turnvereniging Antverpia vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.