INTERN REGLEMENT

1. Ieder lid is verplicht het huishoudelijk reglement te lezen en dit ook strikt na te leven.

2. Lidmaatschap van onze vereniging kan zowel voor jongens als meisjes vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Men is lid vanaf het ogenblik dat het
inschrijvingsformulier ingevuld in ons bezit is en het lidgeld aan de vereniging is betaald.

3. Ieder lid betaalt het door de vereniging vastgestelde lidgeld.
Indien de betaling niet is gebeurd vóór 6 oktober, is het bestuur gemachtigd om het desbetreffende lid uit te sluiten.
Van zodra de betaling effectief op onze rekening staat, is het lid verzekerd en enkel dan kan op de verzekering aanspraak gemaakt worden.

4. Tracht tijdig in de zaal te zijn, maar ook niet te vroeg, zodat de vorige les niet wordt verstoord.

5. Tijdens de les worden er geen sieraden en horloges gedragen. Lange haren worden netjes bij elkaar gebonden.

6. Sieraden, juwelen en waardevolle voorwerpen worden best thuis gelaten.

7. We werken mee aan een duurzaam milieu. Breng daarom zoveel mogelijk een drinkbus mee naar de les en vul ze met kraantjeswater.

8. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal van waardevolle voorwerpen en kledij, noch voor opzettelijke
beschadiging van materialen die al dan niet eigendom zijn van de vereniging.

9. Turnen en dansen kan enkel in aangepaste kledij. Een T-shirt van de vereniging kan bij de groepsverantwoordelijke bekomen worden. Nieuwe leden krijgen een T-shirt bij inschrijving.

10. De turnzaal wordt niet betreden met buitenschoenen. Turnpantoffels of danssloefjes worden ter plaatse aangetrokken.

11. Geen enkele toeschouwer mag de zaal betreden tijdens de lessen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de leiding.

12. Na elke les worden steeds alle toestellen en toebehoren terug op hun plaats gezet.

13. Voor de verplaatsing van en naar de zaal worden de leden dringend verzocht de kortste en veiligste weg te nemen, vermits enkel dit traject gedekt wordt
door de verzekering.

14. Omdat vooral in de herfst- en de wintermaanden veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer belangrijk zijn, willen wij het dragen van fluohesjes aanmoedigen.

15. Ongevallen die gebeuren tijdens de lessen of tijdens de verplaatsing van of naar de les dienen binnen de 24 uur te worden gemeld aan het bestuur.

16. Elk lid dat de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt alsook de desbetreffende ouders kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

17. Omwille van de Europese privacyregelgeving hebben wij jouw toestemming nodig voor de verwerking van jouw persoonsgevens.
Bij inschrijving zal je je hiermee akkoord moeten verklaren. Persoonsgegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden voor interne en externe doeleinden,  zoals aansluiting en verzekering bij Sporta, subsidiedossier, Sport-i-labeldossier, Nieuwsflash….
Foto’s die genomen worden tijdens de activiteiten van onze dans- en turnkring kunnen gebruikt worden op onze affiches of  op onze website.
Dans- en  Turnkring Antverpia vzw zal ze niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Deze foto’s zijn strikt voor intern gebruik. De verantwoordelijkheid van de vereniging blijft beperkt tot dat intern gebruik.

18. Wie graag een vertrouwelijk probleem bespreekt ivm de turnkring kan in alle discretie terecht bij onze vertrouwenspersoon, Tinne Claes.
tinneke-claes@telenet.be of tel. nr. 03/645.71.99

19. Leden die zich tijdens de les misdragen en een vlotte samenwerking met de leraar of de andere groepsleden bemoeilijken zullen geschorst worden.
Het  betaalde lidgeld zal niet terugbetaald worden.

20. Het Bestuur en de Leiding van onze Dans en Turnvereniging streven voortdurend naar een aangename, open en sportieve sfeer waarbij alle leden op een ontspannen, gezonde en veilige manier hun sport kunnen beleven.  Pestgedrag, discriminatie naar huidskleur of religieuze overtuiging, agressief gedrag en seksuele intimidatie worden niet getolereerd en zullen onvermijdelijk leiden tot de stopzetting van het lidmaatschap (zie engagementsverklaring).

21. We bieden bijzondere tarieven/voorwaarden aan voor leden die het financieel moeilijk hebben. Discretie verzekerd.